Cách dùng từ "span" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "span" tiếng anh

I. Span dùng như noun

Mang nghĩa: khoảng thời gian qua đó cái gì kéo dài hoặc mở rộng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc

(the period of time that something exists or happens)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • the span of life: quãng đời
 • a short span of time: quãng thời gian ngắn
 • over a span of six years: qua khoảng thời gian sáu năm
 • He has a short attention/concentration span.
  • IELTS TUTOR giải thích ý của câu này là anh này có khả năng tập trung kém 

II. Span dùng như ngoại động từ

Mang nghĩa mở rộng ra bên trên hoặc ngang qua cái gì; kéo dài qua

to exist or continue for a particular length of time

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Tennis has a history spanning several centuries. 
  • Her acting career spanned almost six decades.
  • his knowledge spans many different areas (kiến thức của anh ấy bao trùm nhiều lãnh vực khác nhau)

  • her life spanned almost the whole of the 19th century (cuộc đời bà ấy trải dài gần hết thế kỷ 19)

  • his life spans nearly the whole century (ông ấy sống gần một thế kỷ)

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK