Paraphrase câu"Opting for buses and trains as a means of transportation can help citizens reduce their street space occupancy due to their capacity to carry many passengers."IELTS WRITING TASK 2

· Paraphrase,Paraphrase câu writing task 2

Bên cạnh Paraphrase câu"Opting for buses and trains as a means of transportation can help citizens reduce their street space occupancy due to their capacity to carry many passengers."IELTS WRITING TASK 2, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Cách Paraphrase

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Buses and trains have the potential to transport a large number of passengers, thus allowing citizens to occupy less space on the streets when commuting.Cách dùng "thus" tiếng anh
  • Commuting by buses and trains can help citizens minimize their street space utilization/minimize their street space usage because of the high number of passengers they can accommodate.
  • Due to their ability to transport a significant number of passengers, buses and trains offer citizens a chance to occupy less space on the streets while commuting.Cách dùng động từ "occupy" tiếng anh
  • Choosing to commute by/via buses and trains, which can transport a lot of passengers/have a high passenger-carrying capacity/have a large passenger capacity, is one way citizens can reduce their street space usage/minimize their street space occupancy.
  • Buses and trains, being able to transport a considerable number of passengers, provide citizens with an option to decrease their street space utilization.
  • The capacity of buses and trains to carry a significant number of passengers enables citizens to reduce the amount of street space they take up when commuting by these modes of transportation.Cách dùng danh từ "Capacity" tiếng anh

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE