Cách dùng tính từ "informed" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "informed" tiếng anh

Mang nghĩa "có hiểu biết, am hiểu"

=having a lot of knowledge or information about something

an informed choice/opinion

  • The school promised to keep parents informed about the situation.
  • Elizabeth is remarkably well-informed.
  • an informed choice/decision 
  • Keep me informed of his movements. (IELTS TUTOR giải thích: Hãy luôn luôn cho tôi biết tin tức về các hoạt động của anh ta nhé)
  • You 're really well - informed. (IELTS TUTOR giải thích: Bạn thật sự nắm rõ thông tin đấy)
  • I'll keep you informed. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi sẽ thông tin cho anh biết)
  • Please be informed about referendum! (IELTS TUTOR giải thích: Xin được thông báo về trưng cầu dân ý)
  • The book is intended for an informed readership. 
  • an informed debate

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK