Paraphrase"waste (v)" (Diễn đạt"phí phạm" tiếng anh)

· Vocabulary

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp thêm Paraphrase động từ "waste (phí phạm)" tiếng anh

I. squander

IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng từ "squander" tiếng anh

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Secondly, publicity may lead residents to squander their funds, and even face disappointment from overbuying.

 •  

II. dissipate

IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng từ "dissipate"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Secondly, publicity may cause inhabitants to dissipate their funds, and even be disappointed due to overbuying.

III. khác

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Misuse:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Secondly, publicity may lead residents to misuse their funds, and even experience disappointment due to overbuying.
 • Expend:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Secondly, publicity may prompt residents to expend their funds, and even result in disappointment due to overbuying.
 • Deplete:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Secondly, publicity may cause inhabitants to deplete their funds, and even be disappointed due to overbuying.
 • Spendthrift:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Secondly, publicity may lead residents to be spendthrift with their funds, and even face disappointment due to overbuying.
 • Wasteful:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Secondly, publicity may lead residents to engage in wasteful spending, and even experience disappointment due to overbuying.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE