Phân biệt "Linguistics & Linguistic" tiếng anh

· Phân biệt từ

Bên cạnh hướng dẫn HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR sẽ hướng dẫn Phân biệt "Linguistics & Linguistic" tiếng anh

1. Cách dùng "Linguistics"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Linguistics là danh từ không đếm được 

Mang nghĩa"ngôn ngữ học"

=the scientific study of the structure and development of language in general or of particular languages

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Mary studied about general linguistics. (IELTS TUTOR giải thích: Mary học về ngôn ngữ học tổng quát)
 • Applied linguistics is notoriously hard to define. (IELTS TUTOR giải thích: Ngôn ngữ học ứng dụng nổi tiếng là khó định nghĩa)
 • She plans to take a course in applied linguistics. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ta dự tính sẽ học một khóa ngôn ngữ học ứng dụng)

2. Cách dùng "Linguistic"

Mang nghĩa"(thuộc) ngôn ngữ học"

=connected with language or the study of language

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I'm particularly interested in the linguistic development of young children.
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing

  >> IELTS Intensive Speaking

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  >> IELTS General

  >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE