Paraphrase"to run"(Diễn đạt"chạy"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"to run"(Diễn đạt"chạy"tiếng anh) IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Jog 

    • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Every morning, she likes to jog through the park to stay fit."

  • Sprint 

    • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The athlete sprinted towards the finish line, leaving competitors behind."

  • Race 

    • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Children often race each other in the schoolyard during recess."

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE