Paraphrase"Be in the lowest rank"(Diễn đạt"đứng chót"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"Be in the lowest rank"(Diễn đạt"đứng chót"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Occupy the bottom position: IELTS TUTOR xét ví dụ: The team's poor performance has caused them to occupy the bottom position in the league.
  • Be in the lowest rank: IELTS TUTOR xét ví dụ: The student's low grades placed him in the lowest rank among his classmates.
  • Hold the final position: IELTS TUTOR xét ví dụ: Despite their efforts, the team held the final position in the tournament.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng cụm"first/second/third etc place"tiếng anh
  • Be in the least favorable spot: IELTS TUTOR xét ví dụ: The restaurant's location, being far from the city center, puts it in the least favorable spot for attracting customers.
  • Have the lowest standing: IELTS TUTOR xét ví dụ: The country's economy had the lowest standing in the global rankings.
  • Obtain the lowest rank: IELTS TUTOR xét ví dụ: The project's lack of progress caused it to obtain the lowest rank among other initiatives.
  • Sit at the bottommost place: IELTS TUTOR xét ví dụ: The student's consistent poor performance made him sit at the bottommost place in the class.
  • Secure the last position: IELTS TUTOR xét ví dụ: The team's series of losses secured them the last position in the championship.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE