Paraphrase "allocate (v)"(Diễn đạt"phân bố, dùng tiền/nguồn lực vào việc gì" tiếng anh)

· Paraphrase,Cách diễn đạt

Bên cạnh giải đáp Vì sao IELTS Writing Học Mãi vẫn 5.0?, IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase "allocate (v)"(Diễn đạt"phân bố, dùng tiền/nguồn lực vào việc gì" tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase "allocate (v)"(Diễn đạt"phân bố, dùng tiền/nguồn lực vào việc gì" tiếng anh)

IELTS TUTOR lưu ý:​

 • Distribute

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The government should distribute funds for both global and local environmental issues.
 • Set aside

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The government should set aside funds for both global and local environmental issues.
 • Provide

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The government should provide funds for both global and local environmental issues.
 • Channel

 • Direct

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The government should direct funds towards both global and local environmental issues.
 • Fund

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The government should fund both global and local environmental issues.
 • Allot

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The government should allot funds for both global and local environmental issues.
 • Dedicate

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The government should dedicate funds to both global and local environmental issues.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE