Paraphrase"to play a crucial role in"(Diễn đạt"đóng vai trò quan trọng trong"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"to play a crucial role in"(Diễn đạt"đóng vai trò quan trọng trong"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • "Plays a pivotal/critical/indispensable/vital role in"

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • Firstly, advertising plays a pivotal role in assisting customers in their decision-making process by presenting products on entertainment-based platforms.

   • Firstly, advertising plays a critical role in assisting customers in their decision-making process by presenting products on entertainment-based platforms.

   • Firstly, advertising plays an indispensable role in assisting customers in their decision-making process by presenting products on entertainment-based platforms.

   • Firstly, advertising plays a vital role in assisting customers in their decision-making process by presenting products on entertainment-based platforms.

 • "Is of paramount importance in"

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Firstly, advertising is of paramount importance in assisting customers in their decision-making process by presenting products on entertainment-based platforms.

 • "Is indispensable in"

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Firstly, advertising is indispensable in assisting customers in their decision-making process by presenting products on entertainment-based platforms.

 • "Is vital in"

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Firstly, advertising is vital in assisting customers in their decision-making process by presenting products on entertainment-based platforms.

 • "Is essential in"

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Firstly, advertising is essential in assisting customers in their decision-making process by presenting products on entertainment-based platforms.

 • "Is crucial in"

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Firstly, advertising is crucial in assisting customers in their decision-making process by presenting products on entertainment-based platforms.

 • "Is significant in"

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Firstly, advertising is significant in assisting customers in their decision-making process by presenting products on entertainment-based platforms.

 • "Plays a vital/critical/necessary part in"

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Firstly, advertising plays a vital part in assisting customers in their decision-making process by presenting products on entertainment-based platforms.

 • "Has a pivotal/significant function in"

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Firstly, advertising has a pivotal function in assisting customers in their decision-making process by presenting products on entertainment-based platforms.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE