Paraphrase"a traditional festival"(Diễn đạt"lễ hội truyền thống"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"a traditional festival"(Diễn đạt"lễ hội truyền thống"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • A customary celebration

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The villagers eagerly anticipate the arrival of the customary celebration each year.
 • An age-old festival

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The town commemorates an age-old festival with vibrant colors and joyful festivities.
 • A time-honored festivity

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The time-honored festivity brings the community together in a spirit of joy and unity.
 • A classic festival

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The classic festival showcases the rich cultural heritage of the region.
 • An ancestral celebration

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Families gather for an ancestral celebration to honor their cultural roots.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE