Paraphrase"to spawn"(Diễn đạt"đẻ trứng"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"to spawn"(Diễn đạt"đẻ trứng"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Produce:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • Original: The fish spawn in freshwater.
   • Paraphrase: The fish produce offspring in freshwater.
 • Reproduce:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • Original: The salmon spawn in the river.
   • Paraphrase: The salmon reproduce in the river.
 • Generate:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • Original: The frogs spawn in ponds.
   • Paraphrase: The frogs generate offspring in ponds.
 • Lay eggs:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • Original: The turtles spawn on the sandy shore.
   • Paraphrase: The turtles lay eggs on the sandy shore.
 • Breed:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • Original: The birds spawn in their nesting sites.
   • Paraphrase: The birds breed in their nesting sites.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE