Paraphrase"a person you met at a party and enjoyed talking with"IELTS SPEAKING

· Paraphrase câu speaking

Bên cạnh Paraphrase"a person you met at a party and enjoyed talking with"IELTS SPEAKING, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Someone/An individual you encountered/met at a social gathering/event and had a pleasant/great/entertaining/enjoyable conversation with
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • I met a gentleman at the party and had a really enjoyable conversation with him.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng ngoại động từ "encounter" tiếng anh
   • I met a man at the party who was very friendly and we had a great conversation about travel.
   • I met a woman at the party who was very friendly and we had a lovely conversation about our shared hobbies.
   • I met a girl at the party who was very entertaining and we talked for hours about our favorite TV shows.
 • A person you mingled/chatted with at a party and found engaging to talk to/ and found captivating/ easy to talk to  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "mingle" tiếng anh
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   •  I met a woman at the party who was very engaging and had an interesting conversation with her.
   • I met a woman at the party who was captivating and we talked for hours about our shared love of music.
   • I met a guy at the party who was very easy to talk to and we had a great conversation about our mutual love of sports.
 • A party guest you conversed with and enjoyed their company
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • I met a guy at the party who was very sociable and I really enjoyed his company throughout the night.
 • An acquaintance you made at a social gathering and found interesting to talk to  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ "acquaintance" tiếng anh
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • I met a girl at the party who was fascinating to talk to and we had a great discussion about politics.
 • A person you interacted with at a party and found stimulating to talk to 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • I met a man at the party who was very stimulating to talk to and we had a great discussion about current events.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE