Nhấn mạnh bằng mệnh đề & từ ngữ phủ định

· Grammar

Bên cạnh hướng dẫn em kĩ thêm cách phân tích đề thi thật IELTS GENERAL TRAINING dạng Complaint letter, bài này là đề thi thật 04/8/2020, IELTS TUTOR hướng dẫn cách Nhấn mạnh bằng mệnh đề & từ ngữ phủ định

I. Giới thiệu chung

It is not uncommon that = It has been widely known that

Để nhấn mạnh, Bạn có thể sử dụng các cách diễn đạt anything but + tính từ để diễn đạt ý trái ngược với điều muốn nói tới, cũng như sử dụng các cách diễn đạt như whatsoever/ at all và các mệnh đề mang ý phủ định hoặc so sánh với các mệnh đề mang ý khẳng định hoặc sử dụng It isn’t/ wasn’t…

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • This course is anything but challenging. (It’s too easy.) 
  • The student didn’t do any homework whatsoever/ at all. 
  • It isn’t what you know, it’s who you know.

  II. Các từ ngữ ở dạng phủ định

   Not at all, not in the least, not in the slightest, not the least bit, No + whatsoever, None + whatsoever (không tí nào)

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Intensive Speaking

   All Posts
   ×

   Almost done…

   We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

   OK