Khi nào dùng "Very" trong tiếng anh

· Vocabulary

1. Dùng VERY với TÍNH TỪ, TRẠNG TỪ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I am very happy. ( Tôi rất hạnh phúc)     
  • You worked very well. ( Bạn đã làm việc rất tốt)

2. Sử dụng VERY để NHẤN MẠNH tính từ ở thể so sánh nhất hoặc trước own. KHÔNG dùng VERY trước so sánh nhất có most, thay bằng by far.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They wanted the very best quality. ( Họ muốn chất lượng tốt nhất)
  • Be there by six at the very latest. (Có mặt muộn nhất là sáu giờ.)
  • At last he had his very own car (Cuối cùng anh ấy cũng có chiếc xe hơi riêng của mình = thuộc về riêng anh ấy chứ không phải thuộc về ai khác).
  • I think watching television is by far the most harmful activity for a child. (Tôi nghĩ xem tivi là hoạt động có hại nhất cho trẻ em.)

Not: … is the very most harmful activity for a child.

3. Với dạng SO SÁNH HƠN của tính từ, dùng much, very much, a lot…

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Your work is very much better. (Công việc của bạn tốt hơn rất nhiều)
  • He is much taller than her. (Anh ấy cao hơn cô ấy rất nhiều)

4. Cấu trúc the VERY SAME.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Mario said the very same thing. (Mario cũng đã nói như vậy.)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK