Từ vựng & idea topic "Change" IELTS

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn các bạn Từ vựng & Cấu trúc qua bài báo Boom! BTS ‘Dynamite’ Video Crushes YouTube Premiere Viewing Record (Variety), IELTS TUTOR tổng hợp Câu hỏi & từ vựng topic changes IELTS SPEAKING PART 1

I. Kiến thức liên quan

II. Từ vựng & idea topic "Change"

1. Từ vựng topic "Change"

 • Resist: từ chối thay đổi    
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The party leader resisted demands for his resignation. 
 • Creature of habit: người luôn làm điều tương tự theo cùng một cách    
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • My father’s such a creature of habit – he always has to have a biscuit and a cup of tea at bedtime. 
 • Thrill seeker: người đam mê trải nghiệm    
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: You could fall in love with a thrill-seeker, but you’re also looking for honest, supportive love.
 • Adapt (+to)    v    /əˈdæpt/ = To change your behaviour in order to deal more successfully with a new situation (Thích nghi, sửa đổi)
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It’s amazing how soon you can adapt and make new friends. (IELTS TUTOR giải thích: Thật ngạc nhiên khi bạn có thể sớm thích nghi và kết được bạn mới!)
 • Adjust    v    /əˈdʒʌst/ To change something slightly, especially to make it more correct, effective, or suitable. Điều chỉnh. 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: If the chair is too high you can adjust it to suit you. (IELTS TUTOR giải thích: Nếu ghế quá cao bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp với mình)
 • Adjustment    n    /əˈdʒʌst.mənt/ A small change made to something in order to correct or improve it. Sự điều chình, thay đổi. 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She made a few minor adjustments to the focus of her camera. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy đã thực hiện một vài điều chỉnh nhỏ đối với tiêu điểm của máy ảnh)
 • Adjustable    adj    /əˈdʒʌstəbl/ Able to be changed to suit particular needs. Có thể điều chính được. 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The height of the steering wheel is adjustable. (IELTS TUTOR giải thích: Chiều cao của tay lái có thể điều chỉnh được)
 • Alter    v    /ˈɒl.tər/ To change something, usually slightly, or to cause the characteristics of something to change. Thay đổi vẻ bề ngoài hay tính chất của một thứ gì đó, hơn là thay thế nó hoàn toàn. 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: We’ve had to alter some of our plans. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi đã phải thay đổi một số kế hoạch của mình)
 • Alternative     adj    /ɔːlˈtɜːnətɪv/ That can be used instead of something else. Thay thế. 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The road was closed so we had to find an alternative route. (IELTS TUTOR giải thích: Con đường đã bị đóng cửa nên chúng tôi phải tìm một con đường khác để đi)
 • Alteration    n    /ˌɒl.təˈreɪ.ʃən/ A change, usually a slight change, in the appearance, character, or structure of something. Sự thay đổi. 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Several police officers are being questioned about the alteration of the documents. (IELTS TUTOR giải thích: Một số sĩ quan cảnh sát đang bị thẩm vấn về việc sửa đổi các tài liệu)
 • Amend    v    /əˈmend/ To change a law, document, statement, etc. Slightly in order to correct a mistake or to improve it. Sửa đổi các văn bản pháp luật, hành chính. 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Parliament will vote to amend the constitution. (IELTS TUTOR giải thích: Nghị viện sẽ bỏ phiếu để sửa đổi hiến pháp)
 • Amendment    n    /əˈmendmənt/ A change or changes made to the words of a text. Sự sửa đổi VD: quy trình thay đổi tài liệu hoặc đề xuất luật mới. 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Parliament passed the bill without further amendment. (IELTS TUTOR giải thích: Nghị viện đã thông qua dự luật mà không cần sửa đổi thêm)
 • Modify    v    /ˈmɒdɪfaɪ/ To change something slightly, especially in order to make it more suitable for a particular purpose. (IELTS TUTOR giải thích: Thứ gì đó trở nên khác đi theo hướng tốt hơn, phù hợp hơn hoặc hiệu quả hơn; cải thiện, cải tiến)
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: This car engine has been radically modified to suit the new pollution regulations. (IELTS TUTOR giải thích: Động cơ này của ô tô đã được cải tiến rất nhiều để phù hợp với quy định mới về ô nhiễm)
 • Modification    n    /ˌmɒdɪfɪˈkeɪʃn/ The act or process of changing something in order to improve it or make it more acceptable; a change that is made. Sự cải thiện, cải tiến. 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It might be necessary to make a few slight modifications to the design. (IELTS TUTOR giải thích: Có thể cần thực hiện một vài sửa đổi nhỏ đối với thiết kế)
 • Reform    v    /rɪˈfɔːm/ To make an improvement, especially by changing a person’s behaviour or the structure of something. Cải cách. 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The law needs to be reformed. (IELTS TUTOR giải thích: Luật pháp cần được cải cách)
 • Reform    n    /rɪˈfɔːm/ Change that is made to a social system, an organization, etc. In order to improve or correct it. Sự cải cách. 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The reform of the educational system. (IELTS TUTOR giải thích: Cái cách hệ thống giáo dục)
 • Evolve    v    /ɪˈvɒlv/ To develop gradually, or to cause something or someone to develop gradually. Phát triển, tiến hóa 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Did humans evolve from apes? (IELTS TUTOR giải thích: Phải chăng con người đã tiến hóa từ loài vượn?)
  • IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "evolve" tiếng anh 
 • Evolution    n    /ˌiːvəˈluːʃn/ The slow steady development of something. Sự phát triển chậm, ổn định. 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Cultural trends and evolutions. (IELTS TUTOR giải thích: Xu hướng và sự phát triển văn hóa)
 • Innovate    v    /ˈɪnəveɪt/ To introduce new things, ideas or ways of doing something. Đổi mới. 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: We must constantly adapt and innovate to ensure success in a growing market. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi phải liên tục thích ứng và đổi mới để đảm bảo thành công trong một thị trường đang phát triển)
 • Innovative    adj    /ˈɪnəveɪtɪv/ Introducing or using new ideas, ways of doing something, etc. Sáng tạo. 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: There will be a prize for the most innovative design. (IELTS TUTOR giải thích: Sẽ có một giải thưởng cho thiết kế sáng tạo nhất)
 • Innovation    n    /ˌɪnəˈveɪʃn/ The introduction of new things, ideas or ways of doing something. Sự đổi mới. 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: An age of technological innovation. (IELTS TUTOR giải thích: Thời đại đổi mới công nghệ)
 • Transform (+into)     v    /trænsˈfɔːm/ To change the form of something; to change in form. Biến đổi hình dạng, cải tạo: thay đổi hình thức, cách thức, ngoại hình để trở nên tốt đẹp hơn (dùng được cho người và vật). 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The photochemical reactions transform the light into electrical impulses. (IELTS TUTOR giải thích: Các phản ứng quang hóa biến đổi ánh sáng thành các xung điện)
 • Convert     v    /kənˈvɜːt/ To change or make something change from one form, purpose, system, etc. To another. Biến đổi, chuyển hóa: Thay đổi hoàn toàn hình thức, cách thức, ngoại hình, tín ngưỡng, tôn giáo để trở thành một cái mới, khác biệt 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: John believes in God, so he wants to convert into Christianity. (IELTS TUTOR giải thích: John tin vào Đức Chúa, vì thế anh ấy muốn theo Đạo Cơ Đốc)
 • Come up with: nghĩ ra    
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • She’s come up with some amazing scheme to double her income. 
   • I have not come up with any plan for the next year yet
 • Social butterfly: người hòa đồng    
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • Clarie is a social butterfly. She’s always going to parties. 
   • I can say that I am a thrill seeker. I always attempt to do things that I have never experienced before, you know, travelling to a new place alone or participating in a competition without any understanding of it. 
 • Put on your thinking cap: tư duy sáng tạo    
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • My client wanted a completely new design. I had to put on my thinking cap. 
   • Through �new experiences, I have a better insight into my surroundings and put on my thinking cap as well.
 • Tedious: nhàm chán    
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The problem is I find most forms of exercise so tedious. 
 • Treadmill: công việc nhàm chán, lặp đi lặp lại    
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • There were days when having kids seemed like an endless treadmill of feeding, washing and nappy-changing. 
   • Whenever I feel that my job is tedious, I will change to another one. You know, as a thrill seeker, I do not want to remain my whole life on an endless treadmill.
 • Amiable: thân thiện, hòa đồng    
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • So amiable was the mood of the meeting that a decision was soon reached. 
   • From a shy, introverted child who was scared of everything, after experiencing, learning and growing a lot, now, I can confidently claim that I am a social butterfly. Knowing my own strength and weaknesses, I can be more confident and amiable.
 • On an unprecedented scale: ở một mức độ chưa từng thấy    
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • The century has witnessed environmental destruction on an unprecedented scale. 
   • Many years ago, Vietnam used to be an under-developed country, but now, Vietnamese economy has been significantly developing on an unprecedented scale. People are enjoying better living standards and they can afford all of their basic necessities.
 • Basic necessity: nhu cầu cơ bản    
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I should have thought that an adequate and complete filing system was a basic necessity. 
 • Fuddy-duddy: những người không thích tiếp nhận cái mới, bảo thủ
 • Lone wolf: những người thích sống và làm việc độc lập
 • Good egg: người trung thực, đáng tin cậy
 • As cool as a cucumber: bình tĩnh, thoải mái
 • The salt of the Earth: tử tế, khiêm tốn

2. Idea topic "Change"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • When I was young, I was very shy, but now I am more confident and mature
 • I don’t like big changes like my house or my job, but small changes are fine for me like new appliances in my kitchen
 • One of the main reasons why people don’t accept change is because they have spent most of the time following routines
 • Old people get used to going to stores to buy things, so they tend to refuse to see the convenience of online shopping and to have a hard time trusting the quality of these services
 • Approach new ideas, new ways of doing things
 • Their age may prevent them to remember new patterns
 • They try to resist and avoid changes in order not to expose their weaknesses
 • job hopping: nhảy việc = jump from jobs to jobs = move one job to another 
 • Develop a better CV with a better chance of a better job 
 • Some people change their job frequently simply because it is harder for them to find what suits them best. While struggling to do so, they have no choices but putting themselves through a process of trials and errors
 • VN has been through a huge transformation (improvement in traffic facility, to offer young children more accessibility to education)
 • They have done a great job of ensuring a better city for children to grow up by planning more lands for parks and playgrounds

III. Bài tập

Complete using the correct form of the words in the boxes: Hoàn thành câu bằng cách sử dụng dạng đúng của các từ trong các bảng.

change adapt remain amend maintain

distort adjust spoil convert alternative

1, There is a lot of traffic, so I’m trying to find an _______ route.

2, I thought the report in the paper completely _________ the truth.

3, I’ve _______ the contract and it now says that you can receive 15%.

4, Learning to use the internet has really _______ my life.

5, I hope the bad weather didn’t ________ your holiday.

6, The important thing is to ________ calm and try to think logically.

7, You can _______ the chair to make it comfortable by pressing the button.

8, I somtimes find it hard to _________ a balance between work and my home life.

9, The company needs to _______, or we’re not goint to survive.

10, Many people in Britain ___________ to Christianty during the Roman period.

Đáp án

 1. There is a lot of traffic, so I’m trying to find an alternative route.
  Có rất nhiều phương tiện giao thông, vì vậy tôi đang cố gắng tìm một tuyến đường thay thế.
 2. I thought the report in the paper completely distorted the truth.
  Tôi nghĩ rằng bài báo cáo trên báo đã hoàn toàn bóp méo/xuyên tạc sự thật.
 3. I’ve amended the contract and it now says that you can receive 15%.
  Tôi đã sửa đổi hợp đồng và bây giờ bạn có thể nhận được 15%.
 4. Learning to use the Internet has really changed my life.
  Học cách sử dụng Internet đã thực sự thay đổi cuộc sống của tôi.
 5. I hope the bad weather didn’t spoil your holiday.
  Tôi hy vọng thời tiết xấu không làm hỏng kỳ nghỉ của bạn.
 6. The important thing is to remain calm and try to think logically.
  Điều quan trọng là giữ bình tĩnh và cố gắng suy nghĩ một cách logic.
 7. You can adjust the chair to make it comfortable by pressing the button.
  Bạn có thể điều chỉnh cái ghế cho thoải mái bằng cách nhấn nút.
 8. I sometimes find it hard to maintain a balance between work and my home life.
  Đôi khi tôi cảm thấy khó duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình.
 9. The company needs to adapt, or we’re not going to survive.
  Công ty cần phải thích nghi, nếu không chúng ta sẽ không tồn tại được.
 10. Many people in Britain converted to Christianty during the Roman period.
  Nhiều người ở Anh đã chuyển sang Cơ đốc giáo trong thời kỳ La Mã.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK