DIỄN ĐẠT "RẤT TỆ LÀM VIỆC GÌ ĐÓ" (bad at sth) TIẾNG ANH

· Speaking

Bên cạnh các bài học IELTS WRITING mà IELTS TUTOR hướng dẫn rất kĩ, nhất là Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), thí sinh cũng nên trau dồi thêm về mảng từ vựng paraphrase thường gặp trong IELTS SPEAKING nhé:

1. be (very) bad at sth

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I am very bad at Mathematics

2. is my weakness / weak point

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Mathematics is definitely my weak point

3. sth is really unacceptable

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • my mathematics knowledge is really unacceptable

4. I have to bite the bullet (idiom): tệ quá phải cắn răng chịu đựng

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Annie hates exercise, but three times a week she bites the bullet because she knows it’s good for her health.

5. I find myself not really good / excellent at sth: dùng cấu trúc find sb adj

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I find myself not really good at Math

6. not excel in (verb)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I do not excel in Math

7. lousy (adj)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • lousy food/service
  • the movie is lousy

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE