HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH DIỄN ĐẠT "RẤT TỆ LÀM VIỆC GÌ ĐÓ" (bad at sth) TRONG IELTS SPEAKING

· Speaking

Bên cạnh các bài học IELTS WRITING mà IELTS TUTOR hướng dẫn các em rất kĩ, nhất là lưu ý về task 2 những điểm dễ sai trong IELTS WRITING, các em cũng nên trau dồi thêm về mảng từ vựng paraphrase thường gặp trong IELTS SPEAKING nhé:

1. be (very) bad at sth

Ví dụ: I am very bad at Mathematics

2. is my weakness / weak point

Ví dụ: Mathematics is definitely my weak point

3. sth is really unacceptable

Ví dụ: my mathematics knowledge is really unacceptable

4. I have to bite the bullet (idiom): tệ quá phải cắn răng chịu đựng

Ví dụ: Annie hates exercise, but three times a week she bites the bullet because she knows it’s good for her health.

5. I find myself not really good / excellent at sth: dùng cấu trúc find sb adj

Ví dụ: I find myself not really good at Math

6. not excel in (verb)

Ví dụ: I do not excel in Math

7. lousy (adj)

lousy thường đứng trước adj hoặc đứng 1 mình nhé

  • lousy food/service
  • the movie is lousy

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK