Phân biệt "satisfied, satisfaction, satisfactory, satisfy & satisfying" Tiếng Anh

· Vocabulary

Bên cạnh phân tích và sửa chi tiết từng câu từng chữ trong đề thi IELTS SPEAKING ngày 4/8/2020, IELTS TUTOR hướng dẫn em thêm cách phân biệt satisfied, satisfaction, satisfactory, satisfy và satisfying trong Tiếng Anh

1. Satisfy (ngoại động từ)

IELTS TUTOR lưu ý:

1.1. Mang nghĩa"làm hài lòng, thoã mãn ai đó, cái gì"

=If someone or something satisfies you, they give you enough of what you want or need to make you pleased or contented.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • to please someone by giving them what they want or need
 • satisfy conditions/needs/requirements

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She satisfies all the requirements for the job.
 • They sell 31 flavours of ice cream - enough to satisfy everyone!

1.2. Mang nghĩa"đưa ra cho ai bằng chứng, thông tin... để thuyết phục"

=To satisfy someone that something is true or has been done properly means to convince them by giving them more information or by showing them what has been done.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 •  He has to satisfy the environmental lobby that real progress will be made to cut emissions.
 • To satisfy the police that one is innocent /as to one's innocence (IELTS TUTOR giải thích: đưa bằng chứng cho cảnh sát để nói rằng ai vô tội)
 • He wanted to satisfy himself that he had given his best performance.

1.3. Mang nghĩa"hoàn thành (một yêu cầu, một ước mơ...); đáp ứng; thoả mãn"

=If you satisfy the requirements for something, you are good enough or have the right qualities to fulfil these requirements.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The procedures should satisfy certain basic requirements.
 • She has satisfied the conditions for entry into the college (IELTS TUTOR giải thích: cô ta hội đủ các điều kiện nhập học trường cao đẳng)

2. Satisfied (adj) # satisfying (adj): thoã mãn

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Were you satisfied with your purchases? 
  • You will get a refund if you are not completely satisfied with your meal. 
  • If you are still not satisfied, you should contact the manager. 
  • Were you satisified by the reponse to your enquiry? 
  • The demonstrators are not satisfied with the government's tax proposals.
  • sth be satisfying: cái gì đó làm mình rất thoã mãn 

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • a satisfying meal 
   • My work is very satisfying.

   3. Satisfaction (danh từ): sự thoã mãn

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

    • job satisfaction 
    • She smiled with satisfaction.

    4. Satisfactory (adj) = good enough = tạm chấp nhận được

    IELTS TUTOR lưu ý:

    • unsatisfactory (adj) not good enough to be acceptable: không đạt yêu cầu

    IELTS TUTOR xét ví dụ:

     • The government believes the economy is growing at a satisfactory rate. 
     • The product was not of satisfactory quality. 
     • The parties must discuss the matter until they come to a satisfactory agreement. 
     • If the results of the tests are satisfactory, the drug should be on the market next year. 
     • The boat lacked satisfactory navigation equipment.

     IELTS TUTOR xét ví dụ:

      • Many school buildings are in an unsatisfactory condition.
      Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

      Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

      >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

      >> IELTS Intensive Listening

      >> IELTS Intensive Reading

      >> IELTS Cấp tốc

      Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
      Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0