Paraphrase"to learn english"(Diễn đạt"học tiếng anh"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"to learn english"(Diễn đạt"học tiếng anh"tiếng anh) IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • To acquire English:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "I am determined to acquire English fluency."
 • To master the English language:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "My goal is to master the English language."
 • To gain proficiency in English:

 • To become proficient in English:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Becoming proficient in English is essential for my career."
 • To pick up English skills:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Living in an English-speaking country helped me pick up English skills quickly."
 • To enhance English language abilities:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Reading books can enhance your English language abilities."
 • To improve one's grasp of English:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Practicing conversation can help improve one's grasp of English."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE