Idioms với danh từ "common"

· Grammar

Bên cạnh hướng dẫn sửa kĩ lưỡng đề thi SPEAKING IELTS ngày 4/8/2020 cho Hs IELTS TUTOR đi thi đạt 6.0, hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Idioms với danh từ "common"

1. [Dùng cho người] have something in common (with somebody): cùng sở thích, có điểm chung

  ​=(of people) to have the same interests, ideas, etc. as somebody else

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • Tim and I have nothing in common./I have nothing in common with Tim.

   2. [Vật] have something in common (with something): có điểm chung

   (of things, places, etc.) to have the same features, characteristics, etc.

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • The two cultures have a lot in common.

   3. in common with somebody/something: giống với cái gì

    =in the same way as somebody/something

    IELTS TUTOR xét ví dụ:

    • India, in common with many other countries, has experienced major changes over the last 100 years.
    • Britain, in common with many other industrialized countries, has experienced major changes over the last 100 years.

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

    >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

    >> IELTS Intensive Listening

    >> IELTS Intensive Reading

    >> IELTS Intensive Speaking

    All Posts
    ×

    Almost done…

    We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

    OK