Cách dùng từ "malfunction" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn sửa kĩ lưỡng đề thi SPEAKING IELTS ngày 4/8/2020 cho Hs IELTS TUTOR đi thi đạt 6.0, hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng từ "malfunction" tiếng anh

I. Dùng malfunction như noun

1. Malfunction vừa là danh từ đếm được, vừa là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa "sự trục trặc, sự cố"

=a failure to work or operate correctly

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Shortly before the crash the pilot had reported a malfunction of the aircraft's navigation system
  • What caused the machine to malfunction? (IELTS TUTOR giải thích: Cái gì làm cho máy không chạy được?)
  • The show cannot start due to technical malfunction. (IELTS TUTOR giải thích: Buổi trình diễn không thể bắt đầu do trục trặc kỹ thuật)
  • A major malfunction of the system is here. (IELTS TUTOR giải thích: Trục trặc chính của hệ thống là ở đây)
  • The air crash was caused by a malfunction in the flight computer. (IELTS TUTOR giải thích: Vụ máy bay rơi là do trục trặc trong vi tính điều khiển chuyến bay)
  • I was seriously grateful to whatever malfunction it was that kept my thoughts a secret. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi thật sự biết ơn rằng sự cố đó đã khiến cho suy nghĩ của tôi luôn được bí mật)

II. Dùng malfunction như verb

1. Malfunction là nội động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa "mất chức năng, bị hỏng, máy lỗi"

(of a machine, piece of equipment, or organ) to fail to work correctly

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The equipment malfunctions at temperatures below freezing.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK