Cách dùng tính từ "improved" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng tính từ "improved" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Tính từ improved luôn đứng trước noun 

Mang nghĩa "tốt hơn trước, có tiến bộ"

=better than before

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Highlights of the package include a wage increase, improved health care benefits and better tuition scholarships. 
  • improved earnings/profits/results (IELTS TUTOR giải thích: thu nhập / lợi nhuận / kết quả được cải thiện)
  • Also contributing to improved earnings is better productivity. 
  • He made improved efficiency a key part of his budget plan.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc