Giải thích phrasal verb: set out

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn rất kĩ cách phân tích cũng như bài sửa của học sinh IELTS TUTOR đi thi IELTS WRITING ngày 9/5 đạt 6.0, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Giải thích phrasal verb: set out

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Giải thích phrasal verb: set up

II. Giải thích phrasal verb: set out

1. Mang nghĩa "bắt đầu hành trình, khởi hành"

=When you set out, you start a journey.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • When setting out on a long walk, always wear suitable boots
 • We want to set out early. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi muốn khởi hành sớm) 
 • They set out on their long journey. (IELTS TUTOR giải thích: Họ bắt đầu cuộc hành trình dài của mình)
 • After a three-day rest, the travellers set out again.

2. Mang nghĩa "lên kế hoạch làm gì"

=If you set out to do something, you start trying to do it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He has achieved what he set out to do three years ago.
 • We set out to find the truth behind the mystery.
 • We set out to build their own house. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi bắt đầu xây nhà cho họ)

3. Mang nghĩa "sắp xếp, bày biện"

=If you set things out, you arrange or display them somewhere.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Set out the cakes attractively, using lacy doilies

4. Mang nghĩa "trình bày rõ ràng quan điểm, ý kiến"

=If you set out a number of facts, beliefs, or arguments, you explain them in writing or speech in a clear, organized way.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He has written a letter to The Times setting out his views. 
 • In his report he sets out his plans for the department.
 • They have set out policies for future mineral development. (IELTS TUTOR giải thích: Họ đã đặt ra chính sách của mình nhằm phát triển khoáng sản trong tương lai)
 • He set out his ideas clearly in his speech. (IELTS TUTOR giải thích: Trong bài phát biểu, anh ấy đã trình bày rõ ràng ý kiến của mình)
 • An increasing number of laws sets out how an employer should approach hiring and firing staff.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK