Diễn đạt "trải qua giai đoạn..." (Cách paraphrase "undergo")

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn cách Diễn đạt "trải qua giai đoạn..." (Cách paraphrase "undergo")

I. Paraphrase trong IELTS

Cách Paraphrase trong IELTS mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

II. Diễn đạt "trải qua giai đoạn..." (Cách paraphrase "undergo")

1. experience

2. pass through sth

3. go through sth

4. undergo

5. spend

6. bear

7. endure

8. experience

9. encounter

10. tolerate

11. yield

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK