Diễn đạt "số liệu lớn nhất" trong biểu đồ như thế nào IELTS

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn phương pháp học IELTS SPEAKING siêu hiệu quả, IELTS TUTOR hướng dẫn cách Diễn đạt "số liệu lớn nhất" trong biểu đồ như thế nào IELTS

I. Nếu chủ ngữ là "the number of.."

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Nếu chủ ngữ là "the number of..." thì có thể diễn đạt rõ ý bằng cách thêm adj vào (kết hợp so sánh nhất như IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ điểm ngữ pháp này luôn nhé)

1. highest

2. considerable, enormous, great, huge, large, substantial, vast, record

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a record number of enquiries

II. Nếu chủ ngữ là the figure for

1. highest

2. greatest

3. significant

III. Nếu chủ ngữ là the proportion

enormous, huge, immense, major

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Có thể thêm adj vào trước proportion kết hợp với so sánh nhất 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK