Diễn đạt"simple" tiếng anh(Paraphrase "đơn sơ")

· Cách diễn đạt,Paraphrase

Bên cạnh giải đáp Vì sao IELTS Writing Học Mãi vẫn 5.0?, IELTS TUTOR hướng dẫn Diễn đạt"simple" tiếng anh(Paraphrase "đơn sơ")

I. Kiến thức liên quan

II. Diễn đạt"simple" tiếng anh(Paraphrase "đơn sơ")

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Basic

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Frankly, I find it hard to believe that the residence of a president was really basic.

 • Plain

  •  IELTS TUTOR xét ví dụ: Honestly, I can't believe that the president's house was really plain.

 • Minimalistic

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: To be honest, I can't believe that the president's house was really minimalistic.

 • Modest

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: To be truthful, I can't believe that the president's house was really modest.

 • Unsophisticated

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Frankly, I find it hard to believe that the president's house was really unsophisticated.

 • Down-to-earth

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Honestly, I can't believe that the president's house was really down-to-earth.

 • Straightforward

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Frankly, I find it hard to believe that the president's house was really straightforward.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE