Diễn đạt "ngấm vào" tiếng anh (Paraphrase "soak")

· Paraphrase

Bên cạnh phân tích kĩ càng đề thi IELTS GENERAL TASK 2 ngày 4/8/2020, kèm bài sửa cho hs đi thi thật, IELTS TUTOR hướng dẫn Diễn đạt "ngấm vào" tiếng anh (Paraphrase "soak")

1. be/get absorbed into sth

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The rainwater is absorbed into the wall. (IELTS TUTOR giải thích: Nước mưa ngấm vào tường)
  • Some skin products can get absorbed into the bloodstream and reach baby. (IELTS TUTOR giải thích: Một số mỹ phẩm dành cho da có thể ngấm vào máu và đến em bé)

2. soak into sth

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Detergent soaked into the wood.  (IELTS TUTOR giải thích: Thuốc tẩy ngấm vào gỗ)

3. permeate into sth

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Polluted water had permeated into the old walls.(IELTS TUTOR giải thích: Nước dơ ngấm vào những bức tường cũ)

4. pass into sth

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  The poison has passed into his system. (IELTS TUTOR giải thích: Thuốc độc đã ngấm vào phủ tạng của anh ấy)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK