Diễn đạt "cụ thể hơn là" tiếng anh

(Paraphrase "to be more specific")

· Cách diễn đạt

1. To be more specific

2. To be more precise

3. in detail

4. to be (more) exact

5. more precisely

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK