Cách paraphrase "care, look after"

(Diễn đạt "chăm sóc" tiếng anh)

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách paraphrase "care, look after" (Diễn đạt "chăm sóc" tiếng anh)

1. attend to sb/sth

2. take care of

3. mind

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ mind

4. shelter

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "shelter"

5. protect

6. nourish

7. nurture

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK