Cách dùng động từ "intend" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "intend" tiếng anh

I. intend là ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa "có ý định, định"

=to have as a plan or purpose

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We intend to go to Australia next year. 
  • Somehow I offended him, which wasn't what I'd intended. 
  •  I don't think she intended me to hear the remark. 
  • The course is intended for intermediate-level students. 
  • It was intended as a compliment, honestly!
  • I meant it to be a family reunion , but it didn't turn out as I intended (IELTS TUTOR giải thích: Tôi có ý muốn đó là dịp sum họp gia đình, dè đâu không đúng như tôi dự định)
  •  It's not what I intended (it to be ) (IELTS TUTOR giải thích: Đó không phải những gì tôi dự định)
  • He intends you no harm (IELTS TUTOR giải thích: Ông ta đâu có ý hại anh)
  •  I hear they intend to marry /intend marrying (IELTS TUTOR giải thích: Tôi nghe nói họ định lấy nhau)
  • I intend you to keep this shop (IELTS TUTOR giải thích: Tôi định để anh trông nom cửa hiệu này)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK