Cấu trúc Such…that…

· Cấu trúc câu

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Cấu trúc Such…that…

I. Such...that là liên từ tương quan (correlative conjunction)

II. Such...that: quá đến nỗi

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It was such an expensive apartment that we decided to rent another (IELTS TUTOR giải thích: Đó là một căn hộ rất đắt tiền nên chúng tôi quyết định thuê căn khác)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • S + V + such + (a/an) + adj + noun + that + S + V

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với danh từ không đếm được thì chúng mình không dùng a/ an nhé
  • Cấu trúc So that có ý nghĩa tương tự với cấu trúc Such that nên chúng mình có thể đổi qua đổi lại giữa hai cấu trúc này 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The girl is so beautiful that everyone likes her. (IELTS TUTOR giải thích: Cô gái đó đẹp đến nỗi ai cũng yêu quý cô ấy) => She is such a beautiful girl that everyone likes her.
  • This is such difficult homework that it took me much time to finish it. (IELTS TUTOR giải thích: Bài tập về nhà khó đến nỗi tôi mất rất nhiều thời gian mới làm xong.)

III. Đảo ngữ "such that"

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK