Cách dùng danh từ "Curriculum" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Cách dùng danh từ "Curriculum" tiếng anh

Mang nghĩa "chương trình học, các môn học trong một khoá hoặc được giảng dạy ở một trường nào đó; chương trình giảng dạy"

=the subjects that students study at a particular school or college

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Curriculum là danh từ đếm được
  • Số nhiều là curricula (UK) hoặc curriculums (US)
  • curriculum planning/development 
  • on the curriculum (=taught as a subject)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Is French on your school's curriculum ? (IELTS TUTOR giải thích: Tiếng Pháp có trong chương trình giảng dạy của trường anh không?)
  • Our mathematics curriculum is much broader now. 
  • Latin is no longer on the curriculum.
  • the school curriculum

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK