Cách paraphrase từ "continue"(Diễn đạt "tiếp tục" tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách paraphrase từ "continue"(Diễn đạt "tiếp tục" tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Cách paraphrase từ "continue"

1. keep + ving

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Lynch kept firing until she ran out of ammunition (IELTS TUTOR giải thích: Lynch tiếp tục bắn cho tới khi hết đạn)
  • You are supposed to keep going (IELTS TUTOR giải thích: Bạn phải tiếp tục)

2. go /carry / keep on

IELTS TUTOR hướng dẫn Giải thích phrasal verb: go on

3. stick to

4. endure

5. persist

6. persevere

7. pursue

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0