Paraphrase"old people"tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Phân tích bài essay về "waste collection by a recycling centre" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách paraphrase từ "old people" tiếng anh

1. The elderly

2. The old

3. The aged

4. elders

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • One noticeable problem of living with elders is the generation gap.

5. elderly people

6. senior citizens

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • One noticeable problem of living with senior citizens is the generation gap.

7. old folks

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Một vài người già có sở thích riêng biệt (IELTS TUTOR giải thích: Some old folks have peculiar tastes)

8. Khác

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Older individuals:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: One noticeable problem of living with older individuals is the generation gap.
 • Seniors:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: One noticeable problem of living with seniors is the generation gap.
 • Aged individuals:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: One noticeable problem of living with aged individuals is the generation gap.
 • Retirees:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: One noticeable problem of living with retirees is the generation gap.
 • Elder generation:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: One noticeable problem of living with the elder generation is the generation gap.
 • Older folks (dùng trong speaking):

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: One noticeable problem of living with older folks is the generation gap.
 • Senior population:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: One noticeable problem of living with the senior population is the generation gap.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE