Cách paraphrase danh từ"motorbike"(Diễn đạt"xe máy"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách paraphrase danh từ"motorbike"(Diễn đạt"xe máy"tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Cách paraphrase danh từ"motorbike"(Diễn đạt"xe máy"tiếng anh)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Motorcycle
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: He rides his motorcycle to work every day.
 • Motor scooter
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I rented a motor scooter to explore the island.
 • Bike with a motor
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: A bike with a motor can be a convenient way to get around the city.
 • Motor-powered two-wheeler
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: In some countries, motor-powered two-wheelers are a common mode of transportation.
 • Motor-driven cycle/bike
 • Engine bike
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: His engine bike is his favorite mode of transportation for weekend trips.
 • Powered cycle
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: A powered cycle can make traveling long distances more comfortable.
 • Motorized vehicle
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The streets were crowded with all types of motorized vehicles, including motorcycles.
 • Two-wheeled motor vehicle
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: A two-wheeled motor vehicle is a popular choice for commuting in urban areas.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE