Paraphrase "consider (v) cân nhắc" tiếng anh

· Vocabulary

1. Take sth into consideration

2. After much heart-searching/calculation

3. Think twice

4. To do heart-searching: cân nhắc rất chín chắn

heart-searching (n)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • After a lot of heart - searching, she decided to leave as soon as possible. (IELTS TUTOR giải thích: Sau khi suy nghĩ kỹ/cân nhắc chính chắn, nàng quyết định ra đi càng sớm càng tốt)

5. weigh

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • To weigh/measure one's words (IELTS TUTOR giải thích: Cân nhắc lời ăn tiếng nói)
 • The price of these products should also be carefully weighed.

6. + adj trước consideration

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  To give a problem one's careful consideration (IELTS TUTOR giải thích: Cân nhắc kỹ vấn đề)

  7. Khác

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • "evaluated" - IELTS TUTOR xét ví dụ: "The price of these products should also be carefully evaluated."
  • "examined" - IELTS TUTOR xét ví dụ: "The price of these products should also be carefully examined."
  • "assessed" - IELTS TUTOR xét ví dụ: "The price of these products should also be carefully assessed."
  • "pondered" - IELTS TUTOR xét ví dụ: "The price of these products should also be carefully pondered."
  • "scrutinized" - IELTS TUTOR xét ví dụ: "The price of these products should also be carefully scrutinized."
  • "reviewed" - IELTS TUTOR xét ví dụ: "The price of these products should also be carefully reviewed."
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE  

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing

  >> IELTS Intensive Speaking

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  >> IELTS General

  >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE