CÁCH PARAPHRASE "BECAUSE OF/THANKS TO" TIẾNG ANH

· Paraphrase

Bên cạnh học kĩ CÁCH PARAPHRASE "BECAUSE OF/THANKS TO" TIẾNG ANH, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)!

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng Subordinating Conjunctions

II. CÁCH PARAPHRASE "BECAUSE OF/THANKS TO"

1. As a result of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Kinston sees a drop in crime as a result of coronavirus

2. Due to

3. Owing to

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "owing to" tiếng anh

4. by virtue of

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE