Cách dùng "wherever" tiếng anh

· Grammar

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0, IELTS TUTOR giới thiệu Cách dùng "wherever" tiếng anh

I. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Wherever sẽ được dùng với 2 chức năng sau:
  • Dùng như liên từ (conjunction): She was followed by press photographers wherever she went
  • Dùng như liên từ (adverb) Go ahead and sit wherever / Wherever did you get that extraordinary hat? 

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "mọi nơi, ở tất cả mọi nơi"

=You use wherever to indicate that something happens or is true in any place or situation

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Some people enjoy themselves wherever they are. 
 • Jack believed in finding happiness wherever possible. 
 • wherever there is injustice , we try to help (IELTS TUTOR giải thích: ở mọi nơi nào có bất công thì chúng ta cố gắng giúp đỡ)
 • wherever she goes , there are crowds of people waiting to see her (IELTS TUTOR giải thích: cô ta đến đâu cũng có các đám đông chờ đón gặp cô ta)
 • By simply planning a route, you can explore at will and stop whenever and wherever you like

2. Mang nghĩa "ở bất cứ nơi nào, bất kỳ ở đâu"

=You use wherever when you indicate that you do not know where a person or place is.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I'd like to leave as soon as possible and join my children, wherever they are. 
 • 'Till we meet again, wherever that is,' said the chairman

3. Mang nghĩa "ở đâu (diễn đạt sự ngạc nhiên)"

=You use wherever in questions as an emphatic form of 'where', usually when you are surprised about something.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 •  Wherever did you get that idea? 
 • Wherever have you been?
 • wherever did you get that funny hat ? (IELTS TUTOR giải thích: anh kiếm đâu ra chiếc mũ buồn cười thế?)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK