Cách dùng liên từ "suppose​/ supposing (that)" tiếng anh

· Grammar

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0, Cách dùng "suppose​/ supposing (that)" tiếng anh

I. "suppose​/ supposing (that)" là liên từ

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng liên từ tiếng anh

II. Mang nghĩa "giả sử"

=assuming that; on the assumption that / used at the beginning of a sentence or clause to mean 'what would happen if'

IELTS TUTOR lưu ý:

 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Suppose we miss the train - what will we do then? 
  • We'd love to come and see you on Saturday supposing (= if) I don't have to work that day.
  • Supposing (that ) it rains , can we go to the cinema ? (IELTS TUTOR giải thích: Giả sử trời mưa, liệu chúng ta có đi xem phim được không?)
  • Supposing it rains can we play the match indoors? (IELTS TUTOR giải thích: Giả sử trời mưa, liệu chúng ta có thể thi đấu trong nhà được không?)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK