Cách dùng"vicious (a)"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"vicious"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"vicious"tiếng anh

1. Mang nghĩa"xấu xa, độc ác"

=violent and cruel / brutal

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • a vicious attack 
 • a vicious criminal 
 • Life is a vicious cycle. (IELTS TUTOR giải thích:  Cuộc sống là một vòng luẩn quẩn)
 • She has a vicious temper. 
 • Police described the robbery as particularly vicious.

2. Mang nghĩa"hoang dã và nguy hiểm (thú vật)"

=(of animals) aggressive and dangerous

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 •  a vicious dog

3. Mang nghĩa"dữ dội xấu, đầy ác ý"

=(of an attack, criticism, etc.) full of hate and anger

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She wrote me a vicious letter. 
 • The newspapers launched a vicious attack on him, forcing him to resign. 
 • The article was vicious in its criticism of the prime minister.

4. Mang nghĩa"mức độ dữ dội"

=very bad or severe

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • a vicious headache 
 • a vicious spiral of rising prices
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE    
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE