Cách dùng"unstructured (a)"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"unstructured"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"unstructured"tiếng anh

Mang nghĩa"không có kết cấu, không có cấu trúc, bố cục không tốt"

=Something such as a meeting, interview, or activity that is unstructured is not organized in a complete or detailed way.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Our aim was that these meetings be unstructured and informal. 
  • As seminars go, these are loose, unstructured affairs. 
  • ...the highly unstructured nature of the graduate recruitment procedures.
  • an unstructured interview
  • However, learning in an unstructured and haphazard manner does not make the cut. (IELTS TUTOR giải thích:  Tuy nhiên, học tập theo cách không thứ tự và lung tung sẽ không hiệu quả)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE    
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE