Cách dùng "ultimately" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "ultimately" tiếng anh

I. ultimately là trạng từ

II. Cách dùng

1. rút cục, cuối cùng thì

=finally, after a series of things have happened

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Ultimately, literature is nothing but carpentry.(IELTS TUTOR giải thích: Cuối cùng văn chương cũng chính là nghề mộc)
  • Ultimately, all the colonies will become independent.(IELTS TUTOR giải thích: Cuối cùng, thì tất cả các thuộc địa sẽ được độc lập)
  • Ultimately, you'll have to make the decision yourself.(IELTS TUTOR giải thích: Sau cùng thì anh cũng phải tự quyết định lấy)
  • We realize the decision will ultimately be yours.(IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi hiểu rằng quyết định tối hậu là tuỳ vào ông)
  • Such an inflexible attitude ultimately leads to problems.(IELTS TUTOR giải thích: Một thái độ cứng nhắc như thế sau cùng cũng dẫn đến các vấn đề)
  • Everything will ultimately depend on what is said at the meeting with the directors next week. 
  • Ultimately, of course, he'd like to have his own business but that won't be for some time.

2. một cách cơ bản

used to emphasize the most important fact in a situation

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • all matter ultimately consists of atoms (IELTS TUTOR giải thích: về cơ bản, mọi vật chất đều do nguyên tử cấu thành)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK