Cách dùng từ"Whilst"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"Whilst"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng từ"Whilst"

IELTS TUTOR hướng dẫn:

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Là từ formal hơn của while, thường dùng trong IELTS WRITING

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Her sister had fallen whilst walking in her sleep at night.
  • Raspberries have a matt, spongy surface whilst blackberries have a taut, shiny skin.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking