Cách dùng danh từ "Wharf" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích cũng như cung cấp bài sửa cho bài viết học sinh IELTS TUTOR hôm 22/8 đi thi IELTS WRITING đạt 7.0, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "Wharf" tiếng anh

I."wharf"là danh từ đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa "cầu tàu (cấu trúc bằng gỗ hoặc đá ở mép nước, nơi tàu bè có thể bỏ neo để lấy hàng, dỡ hàng), cảng"

=A wharf is a platform by a river or the sea where ships can be tied up.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The crates were unloaded onto the wharf.
  • She alone remained on the wharf. (IELTS TUTOR giải thích: Chỉ còn lại cô ta trên bến đò)
  • I visited Nha Rong Wharf last month. (IELTS TUTOR giải thích: Tháng trước tôi đã đi thăm Bến Nhà Rồng) 
  • Wharf work could cost up to 560, 000 dollars. (IELTS TUTOR giải thích: Công trình cầu cảng có thể chi phí lên đến 560.000 đô la)
  • Basket boats and fishing vessels find storm shelter in the Tho Quang Fishing Wharf.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK