Cách dùng từ"upward"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích cũng như cung cấp bài sửa cho bài viết học sinh IELTS TUTOR hôm 22/8 đi thi IELTS WRITING đạt 7.0, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"upward"tiếng anh

I. Dùng"upward" như adj

1. Mang nghĩa"lên, hướng lên; đi lên"

=An upward movement or look is directed towards a higher place or a higher level.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Strong upward currents of air
 • She started once again on the steep upward climb. 
 • She gave him a quick, upward look, then lowered her eyes.

2. Mang nghĩa"tăng trưởng, gia tăng"

=If you refer to an upward trend or an upward spiral, you mean that something is increasing in quantity or price.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The dollar is still on a upward trend, despite pressure from exporters.
 • In general, this trend is upward. (IELTS TUTOR giải thích: Nhìn chung, xu hướng này đang tăng lên)
 • Prices continue to show an upward tendency. (IELTS TUTOR giải thích: Giá cả tiếp tục có chiều hướng tăng lên)
 • There was an upward trend in sales. (IELTS TUTOR giải thích: Có xu hướng đi lên của doanh số bán hàng)
 • ...the Army's concern that the upward trend in the numbers avoiding military service may continue. 
 • Oil prices continued an upward swing this morning. 
 • ...if prices continue their inexorably upward spiral.

II. Dùng"upward" như adv

=upwards

1. Mang nghĩa"lên, hướng lên; đi lên"

=towards a higher position

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She glanced upwards at the screen. 
 • Smoke wreathed slowly upwards. (IELTS TUTOR giải thích: Khói cuồn cuộn bốc lên chầm chậm)
 • The smoke spiralled upwards. (IELTS TUTOR giải thích: Khói bốc cao theo đường xoắn ốc)
 • The track tends upwards. (IELTS TUTOR giải thích: Con đường mòn hướng lên trên)
 • The initial estimate has been revised upwards.
 • The rocket goes vertically upwards. (IELTS TUTOR giải thích: Tên lửa bay lên theo chiều thẳng đứng)

2. Mang nghĩa"tăng trưởng, gia tăng"

=more than a particular number or amount

IELTS TUTOR lưu ý:

 • upwards of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Expect to spend upwards of £40 a day on food.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE