Cách dùng danh từ"voyage"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"voyage"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"voyage"

1."voyage"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"chuyến đi xa, cuộc hành trình dài (nhất là bằng tàu thủy, máy bay)"

=a long journey, especially by boat or into space

IELTS TUTOR lưu ý:

 • voyage of
 • maiden voyage (=the first voyage of a ship)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • the long voyage home 
 • a voyage of discovery/exploration 
 • The ship sank on its maiden voyage.
 • It's our shakedown voyage. (IELTS TUTOR giải thích: Đó là chuyến đi biển cuối cùng của chúng tôi)
 • Make a voyage across the Atlantic. (IELTS TUTOR giải thích: Làm một chuyến du hành qua Đại Tây Dương)
 • This voyage is fraught with risks. (IELTS TUTOR giải thích: Cuộc hành trình này đầy những gian nguy)
 • Every Arctic voyage is a potential disaster. (IELTS TUTOR giải thích: Mỗi cuộc hành trình Bắc Cực là một tai họa tiềm tàng)
 • He aims to follow Columbus's voyage to the West Indies.
 •  ...the first space shuttle voyage to be devoted entirely to astronomy.
 • Christopher Columbus brought cattle on his second voyage to America in 1493.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE