Cách dùng từ"tutor"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"tutor"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"tutor"

1."tutor"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"thầy giáo dạy kèm; gia sư"

=A tutor is a teacher at a British university or college. In some American universities or colleges, a tutor is a teacher of the lowest rank/A tutor is someone who gives private lessons to one pupil or a very small group of pupils.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He is course tutor in archaeology at the University of Southampton. 
  • They allocate each student a personal tutor. (IELTS TUTOR giải thích:  Họ chỉ định cho mỗi sinh viên một trợ giảng riêng)
  • Liam surprised his tutors by twice failing a second year exam.

III. Cách dùng động từ "tutor"

Mang nghĩa"dạy kèm"

=If someone tutors a person or a subject, they teach that person or subject.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The old man was tutoring her in the stringed instruments. 
  • They can tutor younger students. (IELTS TUTOR giải thích:  Họ có thể dạy những học sinh nhỏ hơn)
  • ...at the college where I tutored a two-day Introduction to Chairmaking course. 
  • I tutored in economics
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE