Cách dùng từ "towards" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "towards" tiếng anh

I. towards là giới từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "theo hướng, về phía, hướng về"

=used for saying in which direction someone or something is going, facing, or looking a stream of traffic speeding towards

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • he was running towards us (IELTS TUTOR giải thích: nó chạy về phía chúng tôi)
 • West London I saw Joanna hurrying towards me along the drive. 
 • Victor was standing with his back towards me. 
 • She directed a brief glance towards Peter. 
 • a path leading towards the river

2. Mang nghĩa "trong quan hệ với, đối với"

=used when saying how you feel about someone or something or how you treat them

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • his attitude towards me (IELTS TUTOR giải thích: thái độ của hắn đối với tôi)
 • He’s not feeling very friendly towards you at the moment. 
 • the Church’s attitude towards divorce international policy towards Iraq

3. Mang nghĩa "nhằm, với mục đích (đóng góp..)"

=in order to help to pay for something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • 30 pound a month goes towards a pension fund (IELTS TUTOR giải thích: 30 pao một tháng góp vào quỹ hưu trí)
 • to save money towards one's old age (IELTS TUTOR giải thích: dành dụm tiền cho tuổi già)
 • I would be happy to contribute towards the cost of the petrol.

4. Mang nghĩa "gần, vào khoảng (một điểm thời gian, nơi chốn)"

=near a time or place

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • towards the end of the century (IELTS TUTOR giải thích: gần cuối thế kỷ)
 • towards the end of the week (IELTS TUTOR giải thích: vào khoảng cuối tuần)
 • I’ll phone you some time towards the end of the week. 
 • It was towards midnight when finally she sent the children off to bed.
 • Caroline’s name appeared towards the bottom of the list. 
 • Towards the edge of the wood there were patches of yellow primroses.

5. Mang nghĩa"tới gần hơn để đạt (cái gì)"

=used for showing how a process is developing in a way that will produce a particular result

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • we have made some progress towards reaching an agreement (IELTS TUTOR giải thích: chúng tôi đã có được một vài tiến bộ hướng tới việc đạt được một hiệp định)
 • progress towards European unity 
 • Not much has been done towards improving safety.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking