Cách dùng danh từ "trend" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "trend" tiếng anh

I. "trend" là danh từ đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa "xu hướng, chiều hướng"

=a gradual change or development that produces a particular result trend towards/to

IELTS TUTOR lưu ý cấu trúc thường gặp:

 • trend in
 • an upward/downward trend
 • follow a trend
 • buck a trend (=not be affected by a general trend)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We’ve seen a trend towards more violent films this year. 
 • the latest trends in popular music 
 • Today’s figures continue the upward trend in the stock market
 • Everyone seems to be following the trend for sleek shiny hairstyles
 • Dell announced profits up by 30%, bucking the trend in the troubled high-tech market.
 • the trend of modern thoughts (IELTS TUTOR giải thích: xu hướng của những tư tưởng hiện đại)
 • following the latest trends in fashion (IELTS TUTOR giải thích: theo các xu hướng mới nhất về thời trang)
 • Surveys show a trend away from home-ownership and toward rented accommodation. 
 • There's been a downward/upward trend in sales in the last few years.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking