Cách dùng từ "TOO" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5 Writing, IELTS TUTOR cung cấp Cách dùng từ "TOO" tiếng anh

1. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Too có nghĩa là quá, nó được dùng với nghĩa tiêu cực (dùng để nhấn mạnh)
 • Đứng trước tính từ hoặc trạng từ
 • Thông thường trong câu sử dụng too chúng ta thường hiểu khi đó vấn đề được nói đến theo nghĩa nằm ngoài mức độ mà đáng lẽ nó nên xảy ra

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She’s too crazy (IELTS TUTOR giải thích: Cô ta điên thật) ==> Tính từ (crazy)
 • He drives too fast (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta chạy xe nhanh quá) ==> Trạng từ (fast)

2. Dùng "too" với danh từ

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • There were too many patients (IELTS TUTOR giải thích: Ở đây đã có rất nhiều bệnh nhân) ==> Danh từ số nhiều (patients)
 • Too much water on the floor (IELTS TUTOR giải thích: Có nhiều nước trên sàn) ==> Danh từ không đếm được (water)

3. Dùng "too" với adj / adv

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Too thường được sử dụng để nói đến ý nghĩa giới hạn của một sự việc hay hành động xảy ra theo cấu trúc:
  • X is too Y for Z (where Z sets the limit).
  • X is too Y [for W] to do Z (where Z says what cannot be done because Y is above or below the limit [of W]).

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I smoke too much (IELTS TUTOR giải thích: Tôi hút thuốc rất nhiều) ==> Động từ (smoke)
 • It’s too big. I can’t bring it. Do you have anything smaller? (IELTS TUTOR giải thích: Nó quá to. Tôi không thể mang nó. Bạn có cái gì khác nhỏ hơn không?)
 • That exercise is too difficult. You’ll have to choose easier exercise, otherwise no one can do it. (IELTS TUTOR giải thích: Bài tập này quá khó. Bạn sẽ phải chọn một bài tập dễ hơn nếu không thì không ai có thể làm nó)
 • She is too young to come here. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy quá trẻ để tới đây)
 • What she said is too difficult for me to understand. (IELTS TUTOR giải thích: Những gì cố ấy nói quá khó hiểu đối với tôi)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK