Cách dùng từ "enough" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5 Writing, thí sinh cũng nên rất chú trọng đến việc rèn luyện ngữ pháp đặc biệt là các cấu trúc dùng từ thường dễ bị nhầm lẫn, hôm nay IELTS TUTOR xin giới thiệu Cách dùng từ "enough" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Nó được đặt sau tính hoặc trạng từ nhưng phải đứng trước danh từ

1. Enough có nghĩa là đủ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I am not strong enough to carry this box (IELTS TUTOR giải thích: Tôi không đủ sức mang cái thùng này) ==> Tính từ (strong)
  • I don’t have enough money to lend you (IELTS TUTOR giải thích: Tôi không có đủ tiền cho cậu mượn đâu) ==> Danh từ (money)
  • You don’t clean your house often enough (IELTS TUTOR giải thích: Bạn không dọn dẹp nhà cửa đủ thường xuyên) ==> Trạng từ (often)

2. Enough có thể đi với giới từ Of nếu đi sau nó là một đại từ hoặc cấu trúc Từ xác định (determiner) + danh từ (noun)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I didn’t have enough of that (IELTS TUTOR giải thích: Tôi không có đủ mấy thứ đó) ==> Đại từ phím chỉ (that)
  • Thank you, I have enough of these books (IELTS TUTOR giải thích: Cảm ơn, tôi đã có đủ sách rồi) ==> Cấu trúc Từ xác định(these) + danh từ(books)

3. Enough cũng có thể đứng một mình

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • That’s enough! (Đủ rồi)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK