Cách dùng từ "enough" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5 Writing, thí sinh cũng nên rất chú trọng đến việc rèn luyện ngữ pháp đặc biệt là các cấu trúc dùng từ thường dễ bị nhầm lẫn, hôm nay IELTS TUTOR xin giới thiệu Cách dùng từ "enough" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nó được đặt sau tính hoặc trạng từ nhưng phải đứng trước danh từ

I. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dùng enough như hạn  định  từ  (Cách dùng từ Hạn Định Tiếng Anh (Determiners))
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • There isn’t enough time.Have I made enough sandwiches?
   • I didn’t have enough of that (IELTS TUTOR giải thích: Tôi không có đủ mấy thứ đó) ==> Đại từ phím chỉ (that)
   • Thank you, I have enough of these books (IELTS TUTOR giải thích: Cảm ơn, tôi đã có đủ sách rồi) ==> Cấu trúc Từ xác định(these) + danh từ(books)
 • Dùng  enough  như  đại  từ  (Cách dùng ĐẠI TỪ (PRONOUN) tiếng Anh)
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • I’ve only got £12 – will that be enough?
   • I read enough of the article to get the main idea
   • That’s enough! (Đủ rồi)
 • Dùng  enough  như trạng  từ  (adv) 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • The rope isn’t long enough.
   • She didn’t move quickly enough.
   • You haven’t practised enough.
 • Dùng sau một số noun nhất định 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • Don’t ask questions – there’ll be time enough for that later.
   • He had reason enough to be angry (=he had a good reason to be angry).
   • I was fool enough to trust her (=it was foolish of me to trust her)

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"đủ"

=used for saying that an amount is as much as you need, or that a number of people or things are as many as you need

IELTS TUTOR lưu ý:

 • enough of
 • enough for
 • enough to do something
 • enough for someone/something to do something
 • more than enough (=more than is needed)
 • not nearly enough (=much less than is needed)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I am not strong enough to carry this box (IELTS TUTOR giải thích: Tôi không đủ sức mang cái thùng này) ==> Tính từ (strong)
 • I don’t have enough money to lend you (IELTS TUTOR giải thích: Tôi không có đủ tiền cho cậu mượn đâu) ==> Danh từ (money)
 • You don’t clean your house often enough (IELTS TUTOR giải thích: Bạn không dọn dẹp nhà cửa đủ thường xuyên) ==> Trạng từ (often)
 • He doesn’t have enough experience as a classroom teacher. 
 • ‘Would you like something more to eat?’ ‘No thanks, I’ve had enough.’ 
 • There aren’t enough of us to make up a team. 
 • Do we have enough knives and forks for everyone? 
 • Some of the workers don’t earn enough to live on. 
 • They have enough uranium to build more than 30,000 bombs. 
 • There wasn’t enough room for us to stretch our legs out. 
 • You’ve had more than enough time to finish the job. 
 • Not nearly enough has been done to provide training for new staff.

2. Mang nghĩa"chịu đựng hết nổi rồi"

=used for saying that you do not want to experience any more of something because it is annoying or boring

IELTS TUTOR lưu ý:

 • enough of
 • have had enough of something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 •  I’ve only been to one of her lectures, and that was quite enough for me! 
 • I wish you’d stop criticizing – I get enough of that from Harry. 
 • I’m leaving. I’ve had enough of all this nonsense!

3. Mang nghĩa"dùng để nhấn mạnh"

=used after an adjective or adverb for emphasis

IELTS TUTOR lưu ý:

 • nice/common/natural/soon etc enough

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Of course she’s upset. It’s natural enough, after the way she’s been treated. 
 • You’ll meet the rest of the team soon enough.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE